Hur man använder lag hsl inom vården

Vad är hsl

I HSL definieras hälso- och sjukvård som åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Även sjuktransporter och omhändertagandet av avlidna ingår. Den som har störst behov ska ges företräde till hälso- och sjukvården.

Lagar inom vården socialstyrelsen

  Hälso- och sjukvårdslagen. Hälso- och sjukvårdslagen () och tidigare (), förkortat HSL, är en svensk lag som innehåller grundläggande bestämmelser för verksamheten i landets sjukvård.

Patientlagen

Hälso- och sjuk­vårds­la­gen (), HSL, är en ram­lag som inne­hål­ler bestäm­mel­ser om ansvars­för­hål­lan­den, över­gri­pande mål och rikt­lin­jer för vår­den. Målet är att uppnå en god hälsa och en vård på lika vill­kor för hela befolk­ningen.

Vad är hälso- och sjukvårdslagen

De viktigaste lagarna är hälso- och sjukvårds-lagen, patient-lagen och tandvårds-lagen. Det finns också lagar om sekretess och om patient-säkerhet. I lagarna står bland annat att alla patienter. ska få vård av hög kvalitet. Du ska känna dig trygg och säker när du får.
 • Hsl och sol lagar
 • Hsl lagen

  Staten har ett övergripande ansvar för att hälso- och sjukvården bedrivs enligt de nationella målen om god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen och i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (HSL), patientsäkerhetslagen (PSL) samt patientlagen (PL).


  Hsl och sol lagar

 • Här kan du testa dina kunskaper inom dokumentation. För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

 • Vad är hälso- och sjukvårdslagen
 • Hsl lagen 1177

  Hälso- och sjukvårdslagen, HSL. HSL innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvårdsverksamhet. Lagen fokuserar på de skyldigheter som vårdgivarna och huvudmännen har och anger målen för hälso- och sjukvården. HSL innehåller bland annat bestämmelser om krav på god vård och att kvaliteten i verksamheten ska.

   Lagar inom vård och omsorg lättläst

  Patientdatalagen anger att all legitimerad personal och den personal som har särskilt förordnande att utöva visst yrke har skyldighet att föra journalanteckningar för varje patient och vid varje kontakt som gäller vård, både avseende utredning och behandling. Med det avses, det som den ansvariga vårdpersonalen har bedömt som väsentligt.
 • hur man använder lag hsl inom vården